Обявление на министърът на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изграждане на обект Северна скоростна тангента, от км 0+000 до км 16+400'' (идинтичен с км 16+540), участък от км о+000 до км 15+100 на територията на област София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявявя, че с Решение № 794 от 12 октомври 2015 г. е изменено Решение № 811 на Министерския съвет от 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Северна скоростна тангента", от км 0+000 до км 16+400" (идинтичен с км 16+540), участък от км о+000 до км 15+100" на територията на област София. 

Причината за изменението е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в отчуждаване на сграда с идентификатор 68134.1369.936.1, която не се засяга от проекта на инфраструктурния обект. Реално засегнатият от трасето имот е сграда с идентификатор 68134.1369.935.1, землище кв. Илиенци и тази сграда не фигурира в приложението към т.1 на Решение №811 на Министерския съвет от 2013 г. 

Решение № 794 от 12 октомври 2015 на Министерския съвет

26.10.2015