Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на павилион за бързо хранене

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Витоша“, на основание Заповед № СОА18-РД09-3275/21.12.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на павилион за бързо хранене от 26,00 кв. м, по индивидуален проект, находящ се на ул. „Вихрен“, ул. „Симеон Радев“ и ул. „Голям Братан“/ул. „Юнашка песен“, в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр. София на територията на Район „Витоша“.

Срок за наемане: 5 (пет) години.

Гаранция за участие в конкурса: 200,00 (двеста) лв.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 160,00 (сто и шестдесет) лева без ДДС.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. “Слънце ” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 01.02.2019 г. до 16:30 ч. 07.03.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

Краен срок за приемане на офертите: 16:30 ч. на 08.03.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 11.03.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.

01.02.2019