Oбява за обществен достъп до информация: Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София, изграждане на ІІІ метродиаметър

О Б Я В А 
за обществен достъп до информация

 

Относно: 
Инвестиционно предложение за разширение на метрото в София, изграждане на ІІІ метродиаметър – „Депо Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел“. 
Инвеститор: „Метрополитен” ЕАД 
бул. „Борис ІІІ― № 121, гр. София ПК 100 

На основание чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.3/2006 г.,посл. доп.бр 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012г.) „Метрополитен” ЕАД осигурява обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 за преценяване необходимостта за извършване на ОВОС. за предложението, по чл. 93 от ЗООС. 

Копия от информацията със съответните приложения: чертежи, схеми и др. са предоставени в Столична община:София 1000, ул.»Московска» 33 , www.sofia.bg и райони: „Овча Купел“, „Красно село“, „Триадица“, „Средец“, „Оборище“ ,“Подуяне“ и „Слатина“. 

Осигурен достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица - срок 14 дни от публикуване на обявата в Интернет страница на Метрополитен ЕАД и Столична община. 

Изразените становища от заинтересованите лица може да се изпращат до Столична община и/или горепосочените райони - отдел „Екология“. 

Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за: Разширение на метрото в София “Изграждане на III метродиаметър на метрото в София, кв.Княжево - ЦГЧ - бул.Ботевградско шосе” за реализация, като тип „леко метро”.

Нетехническо резюме от информацията.

20.02.2013