Инвестиционното предложение за изграждане на канализационно отклонение за обект жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води и заустването им в река Рекмарица в поземлен имот в м. „в.з. Малинова долина“, район „Витоша“ с възложител „РОЯЛ ВИ“ ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение : „Изграждане на канализационно отклонение за обект жилищни сгради с подземни гаражи, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустването им в река Рекмарица“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2044.1964, м. „в.з. Малинова долина“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „РОЯЛ ВИ“ ООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

27.08.2020