Район Нови Искър удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в двуетажна сграда, с. Подгумер, за търговска дейност

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-39/01.08.2017 г.  на кмета на Столична община, на основание чл. 1, т. 2,  чл. 30, ал. 1, чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Удължава с 15 календарни дни конкурс с премет: „Отдаване под наем за срок от 5 г. на недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за търговска дейност, находящо се на първи етаж в двуетажна сграда, с идентификатор 57011.5548.212.1, находяща се в УПИ II, от кв.21 по регулационния план на с. Подгумер, АОС № 3118/19.03.2013 г.“

Начална конкурсна цена: 54.70 лв. (петдесет и четири лева и седемдесет стотинки) на месец без ДДС, съгласно Експертна оценка от лицензиран експерт – оценител.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 8:30 ч. на  21.09.2017 г. до 17:00 ч. на 05.10.2017 г. включително от Фронт-офиса на  Столична община - район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 06.10.2017 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО - район„Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на СО - район „Нови Искър” и в  кметство Подгумер.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община - район „Нови Искър”,  тел: 02/9917333. 

21.09.2017