Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции"

Столичната община и Националната спортна академия "Васил Левски" организират Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции".

Предстоящият форум ще се проведе през м. октомври 2018 г. в АУЛА на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Инициативата е част от Програмата "София – Европейска столица на спорта 2018 година".

Конференцията предоставя възможност за представяне на добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

За 2018 година актуалните теми в Конференцията са насочени към ролята на спортните дейности и образователните политики като фактор за превенция на отпадането от училище, превенция на рисково поведение, превенция на агресията и насилието.

Конференцията "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" се провежда в партньорство с Регионалното управление на образованието – София-град, фондация "София – Европейска столица на спорта, Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" и Българската национална телевизия.

1. Обява
2. Заявление
3. Оценяване
4. Писмо до Кмет на район и Директор на училище

                   

26.07.2018