Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община – етап I, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов“


Наименование на проекта: Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община – етап I, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов“

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 754 066.66 лв.

БФП: 582 505.30 лв.

Собствено финансиране: 171 561.36 лв.

Период на изпълнение: 26.06.2019 г. – 26.06.2021 г.

Кратко описание: Проектът е приключил на 26.06.2021 г.

Изпълнени дейности:

 • Основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност – Извършени основен ремонт/реконструкция и въвеждане на енергоефективни мерки на обекта, в съответствие с работен проект и разрешително за строеж по реда на ЗУТ. В резултат на извършения основен ремонт/реконструкция сградата и прилежащите пространства изпълняват напълно изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; хигиена, опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и топлосъхранение; безопасност при пожар, както и с нормативните изисквания за достъпна среда.
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане – Модернизирана материално-техническа база на обекта: доставено и монтирано оборудване и обзавеждане в съответствие с Технически спецификации, осигуряващо материално-техническа обезпеченост за предоставяне на социални услуги в общността и от резидентен тип.
 • Строителен надзор – Осъществен строителен надзор над 1 обект от социалната инфраструктура, съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията. Издадено разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Изготвен и внесен на възложителя окончателен доклад за дейността на строителния надзор.
 • Авторски надзор – Упражнен авторски надзор на обекта за реализиране на всички дейности в съответствие с одобрения проект. Изготвени екзекутиви. Изготвен и внесен на възложителя окончателен доклад за дейността на авторския надзор за обекта на строително-монтажни работи.
 • Oдит на проекта – Изготвен одитен доклад, в съответствие с Международните одиторски стандарти.
 • Дейности за информация и комуникация – Постигната публичност и разпространена достатъчна информация за проекта и предоставената помощ от ЕС и съфинансиране от националния бюджет и Столична община.

Проведени са:

 • 2 пресконференции – откриваща и закриваща;
 • 2 официални церемонии, в т.ч.: 1 официална церемония при започване на ремонтните дейности тип “първа копка” и 1 официална церемония по откриване на готовия обект;
 • Изготвени и монтирани табели, в т.ч.: 1 информационна табела за СМР на обекта; 1 постоянна обяснителна табела на завършения обект; 1 табела на административния офис на проекта.
 • Изготвен 1 информационен банер;
 • Изготвени, отпечатани и разпространени 300 дипляни за проекта;
 • Изготвени и отпечатани информационни стикери за оборудване и обзавеждане по проекта.

Публикувана подробна информация за проекта на страницата на СО.

12.08.2022