Над 200 фирми подадоха документи за такса смет според количеството смет в първите дни от кампанията

Над 200 фирми и компании са подали документи през първите 10 дни от кампанията за определяне на такса смет според количеството на генерираните отпадъци. Двумесечният срок за подаване на молби и декларации за определяне на ТБО за 2023 г. според количеството смет за нежилищните имоти на юридическите лица започна да тече на 1 октомври и ще приключи на 30 ноември 2022 г. 

От дирекция „Икономика и търговска дейност“ напомнят на фирмите, че документите трябва да се подават на ул. „Оборище“ 44 лично от представляващия/те или от упълномощено лице, чиито правомощия се удостоверяват с НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

Документите могат да бъдат изпратени и чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор. В такъв случай като срок на подаване на молбата или декларацията е валидна датата, отбелязана на пощенското клеймо при изпращане на пратката.

Декларацията по чл. 23 се подава в ДВА екземпляра.

Към Молбата по чл. 24 се прилагат:

1. нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

2. документи, съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата – изпълнител да извършва услугата.

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община:  https://www.sofia.bg/sample-documents

Юридическите лица, които не подадат молба или декларация за определяне на дължимата такса според количеството смет за нежилищните имоти, ще заплащат такса смет за 2023 г. според отчетната стойност/данъчната оценка на същите имоти.

11.10.2022