Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост

СО – район „Красна поляна”, на основание Заповед СОА18-РД09-1032/01.10.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост №1077/16.07.2018 г. на СО – район „Красна поляна", вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, СО – район "Красна поляна", м. Разсадника – Бежанци, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.110.350, целият с площ от 4438.00 кв. м, съгласно скица № 43339/16.07.2013 г. на СГКК, идентичен с УПИ I, кв. 158, м. Разсадника – Бежанци по плана на гр. София, предназначен за жилищно и комплексно застрояване и промкомбинат, внесен в ККР, одобрен със Заповед № РД-18-50/02.11.2011  г. на изпълнителния директор на АГКК, при условията на чл. 56 от Закона за устройство на територията, както следва:

1.1. Терен с № 2.4, с площ от 12.00 кв. м, находящ се в гр. София, СО – р-н "Красна поляна", кв. 158, м. Разсадника – Бежанци, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни: за разполагане на преместваем обект, за търговия с промишлени стоки, при начална месечна наемна цена от 45,60 лв., без включен ДДС.

Мястото за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение" № 25, от 15.02.2019 г. до 18.03.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство – от 15.02.2019 г. до 18.03.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 60.00 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 19.03.2019 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241.


 

14.02.2019