Пресконференция по повод стартирането на проект „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на СО”

 

 

На 19 април 2022 г. от 13:00 ч. в Столична община, ул. "Московска" № 33, ет. 1, официална зала, ще се проведе пресконференция по повод стартирането на проект № BG05M9OP001-2.019–0027-С01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община”.

Пресконференцията е във връзка с представяне на основните цели, дейности и етапи на изпълнение по проекта, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и превенция на социалното изключване на деца с увреждания, на деца с тежки множествени увреждания и на деца и семейства в риск чрез разкриването на новите 7 социални услуги за подкрепа в общността. Те са насочени към осигуряване на цялостна грижа за децата през деня, задоволяване на техните потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време, социално консултиране, оказване на подкрепа за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, стимулиране развитието на децата, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата и др.

Стойността на проекта е 9 481 295,20 лв. в т.ч.: Европейско финансиране (ЕСФ) – 8 059 100,92 лв. и Национално съфинансиране – 1 422 194,28 лв.

Новите социални услуги по проекта са:

1. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

2. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. 305 № 1, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

3. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

4. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (с приоритет физически и двигателни увреждания) с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

5. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

6. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня", ул. „Христо Стефчов“ № 2, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

7. Център за обществена подкрепа с адрес: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, с капацитет 100 места и възможност за спешно настаняване на 4 лица;

Периодът за изпълнение на проекта е считано от 05.05.2021 г. до 31.12.2023 г.

В пресконференцията ще участват представители на екипа за управление на проекта, експерти от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ и експерти от дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община. Изпратени са покани и до представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, на държавни и общински структури и на обществеността.

 

 

11.04.2022