Мобилната автоматична станция на общината ще извърши замервания в рамките на "Седмицата на мобилността"

По повод провеждането на „Европейска седмица на мобилността“ 2021 г. – Столична община ще извършва измервания със собствена Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) за  качеството на атмосферния въздух, в периода от 21.09.2021 г. – до 23.09.2021 г.

Мобилната станция ще измерва чрез сертифицирана апаратура, посредством автоматични анализатори, основните атмосферни замърсители:  ФПЧ10, ФПЧ2,5 серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO2/NO/NOx), въглероден оксид (CO), озон (O3) и бензен (С6Н6), както и метеорологични параметри – посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, влажност, температура и слънчева радиация.

Мобилната станция е позиционирана на адрес: район „Оборище“, ул. „Париж“ № 5, като след приключване периода на измерване, МАИС ще продължи провеждането на периодични измервания по одобрения Индикативен план-график за 2021 г.

20.09.2021