"Мильо Балтов. Романтичният образ на вярата. 150 г. от рождението на художника": 14.12.2021 – 27.02.2022

 

"Мильо Балтов. Романтичният образ на вярата"
150 години от рождението на художника

14 декември 2021 – 27 февруари 2022 г.

Вернисаж: 14 декември, вторник, 17 – 20 ч., Галерия „Васка Емануилова“

 

Изложбата е част от Програмата „Реставриране на паметта“ на Галерия „Васка Емануилова“. Началото на тази програма е поставено през 2012 г. с цел да възстановява паметта за неизвестни или забравени имена от българското изкуство. Художникът Мильо Балтов е една от интересните фигури в тази история на забравени имена.

Името на художника и общественика Мильо Балтов неизменно присъства в културния живот на град Стрелча – чрез иконите и стенописите в катедралния храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, с музейната сбирка на Историческия музей, в чийто фонд се съхраняват близо 30 негови произведения. Множество декоративни и иконописни реализации и в храмове от пазарджишкия регион също носят неговия подпис. Неговата мащабна художествено-декоративна дейност съвпада с подема в храмовото строителство след Освобождението, движено от стремежа да се придаде колкото е възможно по-представителен вид на новостроящите се църкви. Много от параклисите и църквите, които М. Балтов декорира, са посветени на архангел Михаил и до днес изпълняват функцията си на паметни места за падналите във войните. В много от създадени от него икони се разпознават образи на исторически личности, а други са добили статута на чудотворни.

Мильо Балтов учи във втория випуск на Рисувалното училище при Ярослав Вешин. В неговите портрети и икони, личат уроците на професора, към които художникът се придържа, превратностите на съдбата и обществения дълг: отношение към изразителността на линията, изграждане на триизмерност, интерес към пластичността и обема, търсене на ефектно осветление, стремеж към изискана класическа композиция и поза, опит да се постигне плътен и материализиран колорит, да се изгражда посредством светлосянката и вальорите и т.н.

Благодарение на изследователските усилия на Исторически музей Стрелча днес можем да включим името на художника Мильо Балтов в списъка на ярките представители един любопитен междинен етап в историята на българското изкуство. Едно бъдещо изследване ще има за цел да събере и систематизира възможно по-голяма част от творчеството на Мильо Балтов: да издири икони, да проследи стенописи и декорации и извън родния му край и да очертае по-ясно сложните пътища на идеите в изобразителното изкуство.

Изложбата се осъществява в сътрудничество с Исторически музей – Стрелча, Художествена галерия „Станислав Доспевски“, Пазарджик, НБКМ и частни колекции.

 

 

Галерия "Васка Емануилова" (филиал на СГХГ), бул. „Янко Сакъзов“ 15

+ 359 2 944 11 75; + 359 879545008; galinadekova@gmail.com, www.veg.sghg.bg

 


Milyo Baltov. The Romantic Image of Faith. 150th Anniversary of the Artist’s Birth

14 December 2021 – 27 February 2022

Exhibition opening: 14 December, Tuesday, 5 – 8 pm, Vaska Emanouilova Gallery

The exhibition is held within the framework of the Restoration of Memory program of the Vaska Emanouilova Gallery. Launched in 2012, the program aims to restore the memory of unknown or forgotten Bulgarian artists. Milyo Baltov is an early 20th century artist, whose work is an intriguing contribution to the genre of academic church art, yet he is unknown to the public.

Artist and community leader Milyo Baltov has remained an indelible part of the cultural history of the city of Strelcha through the icons and murals at the St. Michael the Archangel Cathedral, as well as through the museum collection of the Strelcha Museum of History featuring some thirty works by the artist. Plenty of decorative and iconographic works kept at temples throughout the Pazardzhik region also bear his signature. His voluminous work as an artist and decorator matches the rise in temple-building activity after the Liberation of Bulgaria prompted by the attempt to make each of the newly-built churches look as presentable as possible. Many of the chapels and churches decorated by Milyo Baltov are dedicated to Archangel Michael commemorating to this day the fallen of wars. Many of the icons painted by the artist feature the images of historical figures, while others have attained the status of miracle-working icons.

Milyo Baltov studied at the State the School of Drawing, in the latter’s second class, under Prof. Yaroslav Veshin. Lessons learned from the professor can be traced in the portraits and icons by the artist who stuck to them regardless of the twists of fate and his social responsibilities: attention to line expressiveness, building three-dimensionality, interest in plasticity and volume, search for befitting lighting, effort for sophisticated classical composition and pose, attempt to attain solid compelling colourfulness, efficient use of chiaroscuro and tonal values, etc.

Today, thanks to research done by the Strelcha Museum of History, we may add the name of artist Milyo Baltov to the list of prominent representatives of an intriguing period of transition in the history of Bulgarian art. A prospective study of his life will seek to collect and systematize as large a part of Milyo Baltov’s work as it is possible by tracking down icons, murals and decorations completed outside his home region, as well as by making a clearer outline of the complex turns taken by ideas in visual art.

This exhibition was brought to life in cooperation with the Strelcha Museum of History, the Stanislav Dospevski Pazardzhik City Art Gallery, the SS. Cyril and Methodius National Library, and private collectors.

 

Vaska Emanouilova Gallery (subsidiary of Sofia City Art Gallery) 15, Yanko Sakazov Blvd. +359 2 944 11 75; +0879545008; galinadekova@gmail.com, www.veg.sghg.bg


Мильо Балтов, Пейзаж, 1913 г., м. б., платно, 22 х 77 см., ИМ – Стрелча

Milyo Baltov, Landscape, 1913, oil on canvas, 22 x 77 cm, Strelcha Museum of History


Мильо Балтов, Портрет на Дена Балтова (дъщеря на художника), началото на ХХ в., м. б., платно, 30 х 23,5 см., ИМ – Стрелча.
Milyo Baltov, Portrait of Dena Baltova (daughter of the artist), early twentieth century, oil on canvas, 30 x 23.5 cm, Strelcha Museum of History


Мильо Балтов, Портрет на дете, началото на ХХ в., м. б., платно, 29,5 х 23,5 см., ИМ – Стрелча

Milyo Baltov, Portrait of a child, early 20th century, m. B., Canvas, 29.5 x 23.5 cm, Strelcha Museum of History


Мильо Балтов, Марин Дринов, началото на ХХ в., печатно, 38,5 х 31,5 см., Исторически музей – Стрелча

Milyo Baltov, Marin Drinov, early 20th century, print, 38.5 x 31.5 cm., Museum of History – Strelcha


Мильо Балтов, Св. Арх. Михаил, 170 х 71 см., храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, Стрелча.

Milyo Baltov, St. Michael the Archangel, 170 x 71 cm, St. Michael the Archangel Cathedral, Strelcha.

 

 

 

 

 

 

09.12.2021