Малкото езеро до с. Негован е обявено за защитена местност

 

Малкото езеро от югозападната страна на с. Негован, където започна засаждането на Nовата гора на София, е обявено за защитена местност.

По предложение на Столична община до Министерство на околната среда и водите за обявяване на нова защитена местност „Малко Негованско езеро“ територията е обявена за защитена със заповед на министъра от 15.04.2022 г., на основание Закона за защитените територии. Целта е опазване на езерната екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени растителни и животински видове.

В периода 2012 г. – 2015 г. Столична община изпълни на това място проект за възстановяване на приоритетни хабитати, тип „влажни зони“, и видове с европейско значение, по течението на река Лесновска, в района на с. Негован. Проектът беше финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2014 г.

Проведен е петгодишен мониторинг от Научноизследователския сектор към Софийския университет „Свети Климент Охридски“ за ефекта от дейностите по проекта показа, че новоизградените езерни участъци предлагат специфични характеристики на средата. Новосъздадените и съществуващите отпреди местообитания в езерото продължават да са притегателно място за голям брой мигриращи и гнездящи птици, а създадените по проекта плитководия привличат за хранене редица водолюбиви видове. Освен присъствие на богата и разнообразна защитена орнитофауна в езерото са установени и популации на защитени, водни, растителни видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Характерни са множество защитени растителни и животински видове, като Бяла водна лилия (Nymphaea alba), Щитолистна какичка (Nymphoides peltata), Южна мехурка (Utricularia australis) и Четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egreta garzetta), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Лиска (Fulica atra), Воден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Сива патица (Anas strepera), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida), Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), Свилено шаварче (Cettia cetti) и други.

Новата защитена местност е с площ 49,916 дка и се намира в непосредствена близост до терена, предвиден за залесяване с дъбови дървета по инициативата на Столична община „Новата гора на София – 2“. Успешното реализиране на инициативата ще създаде уникален за биологичното разнообразие горско-езерен екологичен комплекс, предлагащ подходящи местообитания за редица защитени видове от флората и фауната и имащ потенциала да се превърне в любимо място за отдих и рекреация.


Снимки на Негованско езеро

28.04.2022