Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение за фотокопирни услуги и продажба на канцеларски материали

На основание заповед № СОА16-РД-98-6/21.01.2016 г. на кмета на Столичната община, и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, район „Красно село" - Столична община обявява конкурс за: "Oтдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост, представляващ обособено помещение (топла връзка между основната административна сграда на районната администрация и двуетажна сграда), с площ от 17.48 кв. м., с административен адрес, гр. София, бул. „Цар Борис III № 124, УПИ VII за административен комплекс, кв. 11, м. „Славия" по плана на гр. София, АОС Ха 1635/2013 г., за срок от 5 (пет) години, с предназначение - фотокопирни услуги и продажба на канцеларски материали;"

Начална конкурсна наемна цена: 8,22 (осем лева и двадесет и две стотинки) лв. на кв. м. месечно без ДДС;

Размер на гаранцията за участие: 144,00 (сто четиридесет и четири) лв. без ДДС;

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.00 ч. на 19.02.2016 год.

Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване, в партерния етаж на сградата на район „Красно село" - бул. „Цар Борис III" № 124;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.00 ч. на 26.02.2016 г.;

Конкурсът ще се проведе на 29.02.2016 г. в 10.00 часа, в стая № 207, ет. 02 в сградата на районната администрация „Красно село";

Оглед на обекта, предмет на конкурса може да се извършва от 28.01.2016 г. до 19.02.2016 г.;

Адрес на организатора: гр. София, бул."Цар Борис III" № 124.

Телефон за информация: 02/8951156,02/8951120,02/8951111

27.01.2016