Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на "ВиК" ЕАД гр. София в изпълнение на заповед № СОА20-РД09-3316/19.11.2020 г. на Кмета на СО

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД СОФИЯ

 

          На основание чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала на СОС (Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020г.) и в изпълнение на Решение по Протокол № 5/19.04.2022г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “В и К” ЕАД София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2021г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следват: 1. 1. Реална част от терен  – асфалтова настилка с площ от 1 053 кв.м., съгласно приложена скица, 2. Метална гаражна клетка с площ от 18.80 кв.м., 3. Сглобяема дървена къща с площ от 147.96 кв.м. 4. Гаражни бетонови  клетки – 2 бр. с обща площ от 66.65 кв.м., находящи се в санитарно-охранителна зона –  Резервоар „Семинарията”, пл.№2, к.л.№ 454 и 477, „Парк Борисова градина“, бул. Пейо Яворов, гр. София с начална наемна цена от 1 121.00 лв.; 2. Масивна едноетажна сграда с идентификатор 68134.1001.894.14 в гр. София,  Район «Триадица», ПИ № 448, кв.387Б, на ъгъла на ул. „Иван Гешов“ и ул. Хан Персиян”, на гърба на СБАЛИПБ „проф. Ив.Киров” ЕАД със застроена площ от 158.00 кв.м. и полезна площ за отдаване под наем от 145.00 кв.м. с начална наемна цена от 1 500.00 лв.; 3. Реална част от терен-бетонова настилка, съгласно приложена скица с площ от 341.00 кв.м. с начална наемна цена от 546.00 лв.; 4. Складово помещение в „Склад резервни части и гаражи“ с площ от 103.70 кв.м. с начална наемна цена от 664.00 лв.; 5. Склад № 2 на кота – 4.20м. в административна сграда блок «А», съгласно приложена схема с площ е от 82.65 кв.м. с начална наемна цена от 306.00 лв.; 6. Терен-бетонова настилка ведно с „Хале- метална конструкция” – преместваемо съоръжение, съгласно приложена скица съставляващи терен 690.00 кв.м. от който 190 кв.м. незастроена площ и хале със застроена площ от 500.00 кв.м. с начална наемна цена от 1 460.00 лв.; 7. Гараж № 13 - бетонова клетка с площ от 15.00 кв.м. с начална наемна цена от 60.00 лв.; 8. Гараж № 2 - бетонова клетка с площ от 20.00 кв.м. с начална наемна цена от 80.00 лв.; 9. Помещение № 311, на трети етаж от шестежажната административна сграда от 21.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 24.00 кв.м. с начална наемна цена от 145.00 лв.; 10. Помещение № 1, на първи етаж от шестежажната административна сграда от 12.50 кв.м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 15.50 кв.м. с начална наемна цена от 95.00 лв.; 11. Два броя паркоместа за автобус, разположени срещу триетажната административна сграда, съгласно приложена скица с обща начална наемна цена от 270.00 лв.; 12. Помещение № 303 на трети етаж от шестежажната административна сграда от 52.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 55.00 кв.м. с начална наемна цена от 330.00 лв.; 13. Помещение № 8, на втори етаж от шестежажната административна сграда от 36.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 39.00 кв.м. с начална наемна цена от 235.00 лв.; 14. Едно паркомясто за камион, разположено от източната страна на сграда „Автомивка”, съгласно приложена скица с начална наемна цена от 135.00 лв.;  15. Помещение № 301, на трети етаж от шестежажната административна сграда от 35.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 38.00 кв.м. с начална наемна цена от 230.00 лв.; 16. Помещение № 404 на четвърти етаж от шестежажната административна сграда от 18.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 21.00 кв.м. с начална наемна цена от 126.00 лв.; 17. Реална част от първи етаж на сграда „Двуетажна битова сграда”, съгласно приложена схема с площ от 80.00 кв.м. с начална наемна цена от 420.00 лв.; 18. Гаражна клетка №12 в сграда „Гараж специални коли“ с площ от 42.00 кв.м. с начална наемна цена от 252.00 лв.; 19. Реална част от терен-бетонова настилка, съгласно приложена скица с площ от 60.00 кв.м. с начална наемна цена от 100.00 лв.; 20. Помещение № 8 с площ от 14.00 кв.м. и помещение № 9 с площ от 53 кв.м., на трети етаж от шестежажната административна сграда, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 70 кв.м. с начална наемна цена от 420.00 лв.; 21. Помещение № 413, на четвърти етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда от 48.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 51.00 кв.м. с начална наемна цена от 306.00 лв.; 22. Помещение № 502, на пети етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда от 17.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20.00 кв.м. с начална наемна цена от 120.00 лв.; 23. Помещение № 3, находящо се на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 17.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20.00 кв.м. с начална наемна цена от 104.00 лв.; 24. Помещение № 10, находящо се на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 22.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 25.00 кв.м. с начална наемна цена от 130.00 лв.; 25. Помещение № 7, находящо се на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 17.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20.00 кв.м. с начална наемна цена от 104.00 лв.; 26. Помещение № 7, на първи етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда от 36.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 39.00 кв.м. с начална наемна цена от 235.00 лв.; 27. Помещение № 17, находящо се на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 17.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20.00 кв.м. с начална наемна цена от 104.00 лв.; 28. Част от свободна незастроена асфалтирана площ, от източната страна срещу сграда „Диагностика автоколи”,  ведно с изграденото върху площта хале - метална конструкция съгласно приложена скица - терен 700.00 кв.м. от който 380.00 кв.м. незастроена площ и хале метална конструкция със застроена площ от 320.00 с начална наемна цена от 1 090.00 лв.; 29. Помещение № 401, на четвърти етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда от 55.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 58.00 кв.м. с начална наемна цена от 350.00 лв.; 30. Четири броя паркоместа за лек автомобил, разположени от източната част на сграда „Авторемонтен корпус” – ниско тяло, съгласно приложена схема с начална наемна цена от 288.00 лв.; 31. Помещение № 503, на пети етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда от 18.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 21.00 кв.м. с начална наемна цена от 130.00 лв.; 32. Помещение № 20, находящо се на първи етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 9.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 12.00 кв.м. с начална наемна цена от 62.00 лв.; 33. Помещение № 503, на пети етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда  от 15.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 18.00 кв.м. с начална наемна цена от 110.00 лв.; 34. Помещение № 307, на трети етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда  от 51.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 54.00 кв.м. с начална наемна цена от 325.00 лв.; 35. Помещение № 312, на трети етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда  от 23.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 26.00 кв.м. с начална наемна цена от 160.00 лв.; 36. Едно паркомясто за камион, разположено от източната страна на външната ограда на Базата на Дружеството, съгласно приложена скица с начална наемна цена от 135.00 лв. без ДДС.

          Забележка: Всички начални наемни цени са без ДДС. Всички обекти от позиция № 3 до позиция № 36 се намират в гр.София, кв.Горубляне, ул.инж.”Георги Белов” № 2.

1.Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “В и К” ЕАД гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2, стая № 206 всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 17.05.2022г. вкл.;

2.Приемане на предложенията – до 17.05.2022г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3.Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “В и К” ЕАД гр.София до 17.05.2022г. вкл.

4.Време и начин за оглед на обектите – до 17.05.2022г. вкл., всеки работен ден от 08.30ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5.Дата и час на провеждане на конкурса: 19.05.2022г. от 10.00ч. в заседателната зала на “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2.

6.Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

03.05.2022