Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Звено "Майка и бебе" ЦОП


Адрес: гр. София, ул. „Лада” № 2
Директор: Вилма Петкова
Телефони: 02 813 02 50 (централа), 02 813 02 64 (директор)
Факс: 02 813 02 66

Капацитет: 10 майки и 10 деца

Услугата се администрира от фондация "Асоциация Анимус".

Целеви групи:

  •  бременни жени или майки с деца, които нямат подкрепа при отглеждане на детето си;
  •  родители, изправени пред избор дали да се грижат сами за детето си или да го настанят в специализирана институция.

Предлагани дейности:

  • Звено “Майка и бебе” (ЗМБ) предоставя временен подслон на бременни жени и майки (до 6 месеца), за които има риск да изоставят детето си. Капацитетът на ЗМБ в гр. София е 10 места.

Основни дейности по изпълнение на услугата са:

  • предоставяне на временен подслон за двойката родител – дете или на бременната жена в условия на сигурност и зачитане на достойнството;
  • психо-социална подкрепа (посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на бебето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда и др.);
  • насърчаване на връзката майка-дете;
  • подпомагане в придобиване и укрепване на умения за независим начин на живот;
  • обучение в родителски умения и обгрижване на бебето;
  • социално-правни услуги – консултиране, насочване и информиране.
14.11.2016