Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Център за обществена подкрепа


Адрес: гр. София, ул. „Лада” № 2
Директор: Вилма Петкова
Телефони: 02 813 02 50 (централа), 02 813 02 64 (директор)
Факс: 02 813 02 66

Капацитет: 120 места

Услугата се администрира от фондация "Асоциация Анимус".

Целеви групи на Центъра за обществена подкрепа – Деца в риск и техните семейства:

 • деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
 • деца и младежи, напускащи специализирани институции за деца;
 • деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; неглижирани деца; деца на улицата; деца с увреждания);
 • деца с девиантно поведение;
 • отпадащи от училище деца;
 • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
 • кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
 • деца и семейства от общността.

Основни направления в Центъра за обществена подкрепа:

 • Превенция на изоставянето на деца;
 • Реинтеграция и работа с деца от специализирани институции за деца;
 • Приемна грижа и осиновяване;
 • Превенция на отклоняващото се поведение;
 • Превенция на отпадане от училище;
 • Превенция на насилието.

Предлагани дейности:

 • семейно консултиране, мотивиране и подкрепа;
 • пре-натална и пост-натална грижа;
 • семейно планиране;
 • подкрепа на деца, жертви или в риск от малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психотерапевтична работа;
 • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца, на които предстои напускане на специализирана институция;
 • индивидуална социална, педагогическа и психологическа работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията;
 • социално и психологическо консултиране на семейства;
 • обучение и подкрепа на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни семейства; наблюдение и подкрепа след настаняване на дете;
 • обучение на кандидат – осиновители, наблюдение и подкрепа в след осиновителния период;
 • консултиране и подкрепа за деца, с отклоняващо се поведение и семействата им.
 • провеждане на образователни програми за опасностите и последиците от трафик на хора, сексуална експлоатация, насилие, пренебрегване/неглижиране и др.
 • съдействие за получаване на образование; професионална ориентиране и подготовка.
14.11.2016