Кметът на София Йорданка Фандъкова провери работата на Завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София

 

От началото на експлоатацията на Завода до 25.06.2016 г. на площадката на съоръжението са постъпили 147 222 т. смесени битови отпадъци от територията на Столична община. За същия период са обработени 141 280 т. отпадъци., като от тях са извлечени 5 307 тона рециклируеми отпадъци. Най- голямо е количеството на стъклото -2731 т. и черните метали – 2112 т. Отделената пластмаса е 195 т., а цветни метали и хартията съответно -173 т. и 94 тона. Депонираното количество на Депото за неопасни отпадъци е 20 553 т, а за същият период е произведено 71 014 т = РДФ гориво.

От данните за отчетния период се наблюдава тенденции на намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване на количеството на отделените рециклируеми материали от началото на експоатацията на завода до момента. Увеличава се и произведеното количество РДФ гориво, което е за сметка на намаленото количество депониран отпадък.

Според обобщените данни в Инсталация за биологично третиране - ,, Хан Богоров‘‘ от началото на 2016г. са постъпили 11646т. биоотпадъци. Произведеният компост възлиза на 2124т., от който раздаденият компост е приблизително 12т., а продаденият – 1946т. Произведената електроенергия за 2016г. е 1073MWh.


Заводът за МБТ е въведен в експлоатация на 12.09.2015 г. Съгласно договора за строителство Изпълнителя – ДЗЗД „Актор АД – Хелектор АД“ има задължението в рамките на 1на година от експлоатацията на инсталацията да бъдат доказани предвидените по проект технически и технологични показатели. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” е втора фаза на проект № DIR 592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО”.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и заем от Европейска инвестиционна банка.

25.06.2016