Кметът Фандъкова подписа договор по европроект за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община

Днес, 19 юни, кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите подписаха договор за проект „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Проектът на стойност 412 583,87 лв. ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз.

"Мой приоритет е развитие на София като зелен град и тази цел е важна за всички проекти, с които развиваме града" –посочи кметът Фандъкова. За подобряване качеството на атмосферния въздух общината изпълнява пакет от над 100 мерки, заложени в Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, които са насочени към справяне с основните източници на емисии на фини прахови частици.

В резултат от изпълнението им се наблюдава тенденция към намаление на средногодишната концентрация и на броя дни с превишение на средноденонощната норма при всички станции на територията на София.

В рамките на проекта, който ще изпълняваме, ще бъде разработена третата Програма за управление на качеството на атмосферния въздух.

С новия проект се цели да продължи работа по общинска Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 година в съответсвие с европейското и националното законодателство. Продължителността на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца за физическо изпълнение на проектните дейности и останалите за административно приключване. По своето съдържание новата Програма ще включва анализ на ситуацията, описващ факторите, които са причина за нарушеното качество на атмосферния въздух, както и  ще съдържа мерки и проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Очаква се прилагането на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г. да допринесе за:

- намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Столична община;

- да елиминира вредното въздействие на замърсения въздух върху флората, фауната и човешкото здраве;

- в най-кратки срокове да доведе до постигане едновременно на средноденонощната и средногодишната норма за ФПЧ10.

19.06.2019