Столичната община разширява патронажната грижа за хора с увреждания, възрастни и лица под карантина

"Столичната община кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 за получаване на безвъзмездна финансова помощ за разширяване на грижите за уязвими групи „Патронажна грижа +“. Това каза зам.-кметът на СО Албена Атанасова.

Целта ни е  да осигурим подкрепа на уязвими групи с почасови мобилни екипи, които да предоставят здравно-социални услуги и психологическа подкрепа на хора с увреждания, възрастни и лица под карантина. Екипите ще извършват и доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, закупени със средства на потребителите, както и ще им помагат при заплащането на битови сметки и получаване на неотложни административни и битови услуги. Проектът предвижда от тази услуга да могат да се възползват около 1800 потребители.

Услугата е в продължение на изпълняваните в момента патронажни услуги от Столичната община. 17 района предоставят грижа за лица под карантина, възрастни и хора с увреждания, а до 5 март по проект, изпълняван от Столичната община, се предоставят мобилно-здравни и социални услуги от рехабилитатор, медицинска сестра и лекар в домашна среда.  

Проектът е по приоритетна ос № 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

25.01.2021