Кампания за подмяна на стари печки на домакинствата

Столичната община стартира кампания за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво. В кампанията ще бъдат обхванати 20 000 домакинства на територията на Столична община. Кампанията ще се финансира от два финансови механизма, като целта е замяната на отоплителните уреди да завърши в рамките на три години.

Изтече срокът за подаване на заявления за намерение за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди с нови алтернативни форми за отопление на газ, електричество, пелети или свързване към топлофикационната мрежа.

Анализът на подадените предварителни заявления за безплатна подмяна на стари индивидуални/многофамилни отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) е готов. От 13 март до 13 юни в районите администрации са постъпили 5 875 заявления. Най-голям интерес е проявен в район "Кремиковци" – 1 083 бр., следван от "Нови Искър" – 886 бр., "Панчарево" – 735 бр., "Красна поляна" – 685 бр. и "Витоша" – 661 бр. Най-малък брой заявления за намерение са подадени в районите: "Оборище" – 17 бр., "Възраждане" – 16 бр.,  "Илинден" – 15 бр., "Средец" и "Студентски" –  11 бр. и  "Изгрев" – 9 бр.

Повече от половината заявили желание за смяна на стария си начин на отопление са предпочели да преминат на пелети, ¼ са  поискали електричество (климатик), около 500 домакинства са завили желание за отопление на газ, най-малко са  пожелали да се свържат към топлофикационната мрежа, дори в районите, в които има изградена такава. 

Резултатите показват, че районите в периферията на Общината, които нямат достъп до централно отопление на ТЕЦ, са най-активни. Централните градски части и топлофицираните райони очаквано са подали най-малък брой заявления за интерес.

С цел ограничаване и намаляване на замърсяването от битово отопление, което е един от основните замърсители на въздуха, Столична община подготви и защити проекти към двете програми, които предоставят финансиране за решаване на проблемите в разглежданата област. През 2019 г. започна изпълнението на два проекта,  единият е  по Програма LIFE 2014 – 2020 г. на Европейския съюз и другият по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Общо привлечените средства по двата проекта са в размер на около 57 млн. лева, като в рамките на следващите 3 години по двата проекта ще се подменят стари отоплителни устройства на дърва и въглища на домакинствата с нови екологосъобразни алтернативи като газ, пелети, електричество и свързване към централно топлоснабдяване.

Във връзка с изискванията на ОПОС 2014 – 2020 г., преди да започне реалната подмяна на отоплителните уреди, общините трябва да направят редица проучвания и разработят механизми за изпълнението. В тази връзка Столична община предстои да проведе процедури и сключи договори по реда на Закона за обществените поръчки за:

  • Провеждане на мащабни  разяснителни кампании, по време на които ще се обърне специално внимание на това при какви условия, изисквания, ред и процедури гражданите ще  могат да заменят отоплителните си устройства. Очаква се кампанията да стартира и през есента на тази година;
  • Провеждане на информационната кампания, в рамките на която ще бъде изработен клип, който ще разяснява на гражданите как ще бъде извършена подмяната на старите отоплителни уреди. Клипът ще бъде излъчен в национални медии и по интернет. Ще бъдат изработени информационни материали, които ще популяризират приноса на Кохезионния фонд за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община;
  • Оказване на техническа помощ за изпълнение на първия подготвителен етап на проекта на Столична община ще се изготвят анализи и механизъм, необходими за изпълнението на инвестиционните мерки. След изпълнението на първия етап на проекта и след одобрение на всички изготвени документи от ОПОС 2014 – 2020, общината ще пристъпи към същинската инвестиционна фаза, а именно подаване на формуляри за кандидатстване от домакинствата и подмяна на уредите за отопление най-рано от началото на есента на 2021 г. 

Столичнатa община ще проведе разяснителни кампании във всички 24 района, по време на които ще обърне специално внимание на това при какви условия гражданите могат да заменят отоплителните си устройства, както и с каква алтернативна форма на отопление, включително и за райони, в които няма изградена топлопреносна и газопреносна мрежа.


ТВЪРДОТО БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ И КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на Столична община. Изгарянето на големи количества въглища и дърва има значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важен. Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли вòди до допълнително замърсяване на въздуха.  Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

35% от замърсяването на въздуха в Столична община идва от твърдото битово отопление.

55 000 са домакинствата на територията на СО, които се отопляват на въглища или дърва.


ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ПОДМЕНИ СТАРАТА ПЕЧКА НА ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА С НОВ, ПО-ЕКОЛОГИЧЕН ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД?

    •    ЗАЩОТО Е ПО-ЧИСТО – И ВЪТРЕ, И НАВЪН
При изгарянето на въглища се отделя пепел и сяра във въздуха. Най-потърпевши от този вид отопление са членовете на домакинството и техните съседи.

    •    ЗАЩОТО Е ПО-ЗДРАВОСЛОВНО
Смяната на старата печка ще намали риска от различни заболявания.

    •    ЗАЩОТО Е ПО-ТОПЛО
Голяма част от отоплителните уреди, които работят на въглища и дърва, са стари и неефективни. Смяната на старите отоплителни уреди ще подобри отоплението в дома.


С КАКЪВ ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕНА СТАРАТА ПЕЧКА?

Всички собственици на жилища, които използват твърдо битово отопление, са поканени да подадат Образец за намерение за включване в кампанията.

В Образеца собствениците на жилища изразяват готовност да заменят отоплителния си уред на твърдо битово гориво със: централно отопление на ТЕЦ, централно отопление на природен газ, отоплително устройство с електричество (климатик) или отоплително устройство на пелети (печка/камина/котел на пелети/горелка).

11.03.2019