Календар на културните събития на Столична община

Календар на културните събития на Столична община

 https://kultura.sofia.bg/calendar/

Календарът на културните събития на Столична община обхваща културни събития, дейности и фестивали, които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата „София – Творческа столица“ 2013-2023 г.
Календарът има за цел да осигури достъп на гражданите и гостите на града до разпознаваеми и утвърдени събития вкл. фестивали, с висока художествена и културна стойност, които формират облика на града.
Календарът на културните събития на Столична община обхваща и прояви, свързани с отбелязването на значими международни, национални и местни празници, годишнини; събития и дейности, организирани от районните администрации и такива, които  подпомагат популяризирането  на  българската култура извън пределите на страната.
Съдържанието на Календарът на културните събития на Столична община се утвърждава за всяка календарна година от Столичен общински съвет.

 

 

07.12.2016