Качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2026 г.

Подобряването на качеството на атмосферния въздух е ключов приоритет за Столична община, която в последните години провежда последователна и надграждаща политика в областта. В резултат на провежданата политика през последните години Националната система  за мониторинг на въздуха констатира трайна тенденция към подобряване на качеството на атмосферния въздух. В новата програма мерките са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки. Всички мерки са насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух съгласно националното законодателство.

При анализите на причините за замърсяването се използваха  иновативни научни методи, които в последните години се прилагат в някои европейски градове, в допълнение към стандартните методи от европейските ръководства. Анализите използваха данни от едногодишно изследване на Националния институт по хидрология и метеорология за химическия състав на праховите частици. Резултатите от комбинирания метод на оценка на основните източници на замърсяване показват, че основен източник за превишенията над нормите е битовото отопление (около 60%), следвано от ветрово ресуспендиране на праховите частици от „кални петна“, улици и тротоари, незалесени терени в периферията на София и др. (над 30%).  Следващ по значимост източник на замърсяване е движението на автомобилите (11%). И двата метода показват висок принос на преноса на замърсяване от източници извън общината, както и силното влияние на неблагоприятните метеорологични условия през зимните месеци. Последното изисква допълнителни усилия чрез мерки, които да компенсират фактическото положение, дължащо се на релефа и климата на територията на общината.

Резултатите от анализите определиха приоритетните мерки за подобряване качеството на въздуха:

Сектор битово отопление

Стратегически приоритет за общината са мерките за намаляване замърсяването от битовото отопление. Проектите в тази област стартираха и ще се изпълняват мащабно от 2021 г., очаква се подготовка и на нови проекти с европейско финансиране.

Основните планирани мерки са:

Продължава подмяната на печки на дърва и въглища с екологични алтернативи. Продължава доставката и монтажа на коминни филтри за домакинства. Създаваме регистър за битовото отопление. Предвиждаме изготвянето на план за въвеждане на зони за ниски емисии за битово отопление при дадена възможност на всички от тези зони да сменят начина си на отопление.Предвиждаме законодателни промени за въвеждане на процедура за „контрол на дима“ от битово отопление на дърва и въглища.

Сектор транспорт

Приоритетни са мерките за увеличено миене на улиците и машинно почистване на улиците.  Залагаме увеличение на площта на измитите улици най-малко 2,5 пъти спрямо базовата 2018 г. и закупуване на електрически почистващи машини за 24-е районни администрации.

След допълнителни анализи се предвижда въвеждане на Зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на МПС с нисък екологичен клас/екологична група.

Продължават мерките за модернизиране на градския транспорт, включително и закупуване на електрически превозни средства, разширение на метромрежата, нови буферни паркинг, нови бус ленти, доизграждане на вътрешноринговите и тангенциални пътни връзки, изграждане на велоалеи, подобряване на пешеходната свързаност. Продължава мярката за безплатно паркиране на електрически автомобили в „синята“ и „зелената“ зона. Планира се изграждане на общински зарядни станции. Планира се въвеждане на система за контрол на тежкотоварното движение. 

Продължава прилагането на механизма за мерки при дни с превишения, в това число и „Зелен билет“.

Сектор строителство и ремонтни дейности – продължаваме с контрола на замърсяването от строителни обекти, при превоза на земни маси, мерки срещу запрашаване при строителни дейности и др.

Мерки в сектор депа и други площни източници – с висок приоритет  са мерките за намаляване на замърсяването от открити терени – премахване на „калните петна“ в междублокови пространства чрез облагородяване, залесяване в града и пустеещи  терени, покриване с дишащи настилки на открити паркинги  без покритие.

Информационни и комуникационни мерки – продължаване ежедневното информиране на гражданите за качеството на въздуха и осигуряване на допълнителна информация.

Програмата беше обсъдена с представители на институции, неправителствени организации, университети и научни институти, които дадоха предложения в хода на изработване на предварителния ѝ вариант.

 

 

 

20.11.2020