Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси


Наименование на проекта: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси

Програма: Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

Стойност: 117 189 000.00 лева

БФП: 97 700 000.00 лева

Съфинансиране: 19 489 000.00 лв.

Цел: Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси.

Период на изпълнение: 24.10.2019 г. – 17.06.2023 г.

Кратко описание: Проектът включва доставка на 29 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm. В рамките на доставката на превозните средства са включени следните позиции, които са задължителни елементи за осигуряване на нормална експлоатация на трамваите и устойчивост на проекта:

  • Обучение на работниците и служителите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД за управление, поддържане, диагностика и ремонт на трамваите;
  • Доставка на диагностично оборудване;
  • Доставка на специализирани инструменти;
  • Предоставяне на документация за трамваите.

Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община, като закупените трамваи ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.

18.08.2022