Излезли от употреба автомобилни гуми се предават на специализирани площадки

В сезона на смяна на автомобилните гуми гражданите могат да се освободят от излезли от употреба гуми в автосервизите, извършили смяната. Те са задължени безплатно да приемат старите гуми от крайните потребители. Столична община има и договор за приемане на излезли от употреба гуми с „Норд гуми“ ЕАД. Площадките се намират на адреси: бул. "Илиянци" № 6, жп гара София-север и в район "Банкя", ул. "Райко Даскалов" № 51. На  тези три площадки може да предадете 8 гуми годишно и не повече от 4 гуми наведнъж. Стари гуми се предават и по райони, като адресите на площадките може да намерите тук.

Изхвърлени до или в контейнерите за отпадъци в зелени площи и на нерегламентирани места излезлите от употреба автомобилни гуми замърсяват околната среда. Освен това могат да попаднат при лица, които да ги горят неправомерно. Изгарянето на гуми води до отделяне на токсични съединения, които не се разграждат бързо, пренасят се лесно по въздуха на големи разстояния и причиняват увреждания на природата и хората. В Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община е предвидена забрана за изхвърлянето на стари автомобилни гуми във или около съдовете за отпадъци, в зелени площи или на други места за обществено ползване, както и санкциите за нарушителите.

Съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община с глоба от 300 до 1 000 лв. се наказва физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. Също така, съгласно чл. 81, ал. 1 от Наредбата с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци, нерегламентирано изгаря или извършва нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

Контролът по спазването и прилагането на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община се осъществява от Столичния инспекторат.

 

 

07.11.2019