Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община


Наименование на проекта: Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 60 233 849.91 лв.

БФП: 54 584 124.83 лв.

Собствено финансиране: 5 649 725.08 лв.

Период на изпълнение: 28.06.2018 г. – 28.12.2020 г.

Кратко описание: Проектът включва 26 обекта – училища и детски градини на територията на районите „Илинден“, „Връбница“, „Надежда“, „Красна поляна“ и „Средец“ в Столична община, както и обновяване на материално-техническата им база, както следва:

 • Строителство на нова сграда към ЦДГ № 53 „Света Троица” в район „Илинден”;
 • Реконструкция на сграда на бивше военно окръжие в двора на 43 ОУ „Христо Смирненски” в район „Илинден”;
 • Разширение на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” в район „Средец”;
 • Цялостна модернизация на 13 сгради на училища и 10 детски градини:
  • р-н „Красна поляна” – 123 СОУ „Стефан Стамболов”; 57 СОУ „Св. Наум Охридски” и 147 ОУ „Йордан Радичков” (в 1 сграда);
  • р-н „Надежда” – ОДЗ № 115 „Осми март”; ЦДГ № 152 „Връбница”; ОДЗ № 15 „Чучулига”; ОДЗ № 27 „Детска китка”; ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” (2 сгради); ЦДГ № 170 „Пчелица”; 15 СОУ „Адам Мицкевич”; 16 ОУ „Райко Жинзифов”;  54 СОУ „Иван Рилски”; 102 ОУ „Панайот Волов”; 101 СОУ „Бачо Киро”;
  • р-н „Връбница” – 42 ОДЗ „Чайка”; 62 ОУ „Христо Ботев”; 70 ОУ „Св. Климент Охридски”; 140 СОУ „Иван Богоров”
  • р-н „Илинден” – ОДЗ № 51 „Щурче”; ОДЗ № 179 „Синчец”; бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън”;  3 СОУ „Марин Дринов”; 113 СОУ „Сава Филаретов”.

В рамките на проекта завърши изпълнението на СМР по изграждане, реконструкция/основен ремонт и въвеждане на енергоефективни мерки и бяха въведени в експлоатация 25 обекта, в това число 14 училища и 11 детски градини в съответствие с одобрени работни проекти и разрешения за строеж по реда на ЗУТ.

Изпълнението на 26-тия обект е стартирало – „Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, учебен блок и многофункционален физкултурен салон, нови ВиК външни връзки, ел. захранване с кабел НН и топлозахранване – І етап и Енергийна ефективност на съществуваща сграда – ІІ етап, бул. „Патриарх Евтимий“ № 35, район „Средец“ – като на 28.07.2020 г. е сключен договор за СМР със срок за изпълнение 700 дни.

12.08.2022