Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция


Име на проекта: Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 5 023 159.74 лв.

БФП: 5 023 159.74 лв.

Собствено финансиране: 0.00 лв.

Период на изпълнение: 14.01.2019 г. – 14.01.2021 г.

Кратко описание:

Проектът е насочен към осигуряване на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община (СО) чрез ново строителство на 2 обекта на интервенция, както следва:

  • ОБЕКТ "Княжево" (р-н Витоша, СО) – в рамките на обекта е разположена 1 функционираща соц. услуга - Дом за пълнолетни лица с деменция. По проекта се планира в прилежащото пространство на дома да бъде изградена нова сграда за осигуряване на инфраструктура за 1 нова соц. услуга в общността "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства".
  • ОБЕКТ "Подгумер" (р-н Нови искър, СО) – в рамките на обекта са разположени 2 функциониращи соц. услуги - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични разстройства. По проекта се планира в прилежащото пространство да бъдат изградени 8 нови сгради за осигуряване на инфраструктура за 8 бр. нови резидентни соц. услуги (вкл: 6 ЦГ за лица с умствена изостаналост и 2 ЦГ за лица с психични разстройства).

Новите услуги са заложени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността за СО и ще бъдат съобразени с функционалните изисквания по процедурата.

12.08.2022