Ивестиционно предложение за „Добавяне на нови по вид отпадъци, нови дейности и промяна на количеството на вече разрешени отпадъци, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, с адрес: ПИ с идентификатор 68134.2815.40, кв. 4 , рaйон Връбница, Столична общинаСЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда
 

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови по вид отпадъци, нови дейности и промяна на количеството на вече разрешени отпадъци, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, с адрес: ПИ с идентификатор 68134.2815.40, кв. 4 , рaйон Връбница, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - София, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  

10.09.2020