Инвестиционно предложение на „РЕСТИЙЛ” ЕООД за изграждане на линия за рециклиране на пластмаси, разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ - с линия за шредиране на неопасни НУБА, изграждане на линия за рециклиране на излезли от употреба гуми, изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци, изграждане на линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци, промени във...

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 54 t/24 h или 15000 t/y“,“Разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с  линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y“;„Изграждане на линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y“;„Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y“;„Изграждане на Линия за сортиране и сепариране на неопасни отпадъци“;„Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014“, кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2, район „Нови Искър“, Столична община на „РЕСТИЙЛ” ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС  е достъпна за 14 дни от датата на обявяване. Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

12.11.2019