Инвестиционно предложение за: „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси”, „Разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ”, „Изграждане на линия за рециклиране на излезли от употреба гуми”, „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци”, „Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците в кв. „Курило”, ул. „Кременица” № 2, район „Нови Искър”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) 

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 36 t/24h или 10 000 t/y”; „Разширение на инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y”; „Изграждане на линия за рециклиране на излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y”; „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y”; „Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците, разрешени в Комплексно разрешително (КР) № 498-Н0/2014”, в кв. „Курило”, ул. „Кременица” № 2, район „Нови Искър”, Столична община, с инвеститор „Рестийл” ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil:

riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

18.07.2019