Инвестиционното предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 – гр. София"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение върху ПИ 68134.1936.1358 – гр. София, Община Столична по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК последно изменение със Заповед КД-14-22-1308/26.08.2013 г. на началника на СГКК – София“, с възложител ЕРГОМАП ЕООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

05.06.2018