Инвестиционно предложение на “Зерон Т” ЕООД за: „Рекултивация на нарушен терен“, в землището на кв. „Челопечене“

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за: „Рекултивация на нарушен терен“, в част от поземлен имот 68134.8401.722 в землището на кв. „Челопечене“, Столична община с възложител “Зерон Т” ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС  е достъпна за 14 дни от датата на обявяване. Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2018