Инвестиционно предложение на „Петрест“ ООД за: „Инсталиране на ново инсинераторно устройство, модел FIDI 550, производство на италианската фирма For. Tec. Forniture Technologies S.R.L., за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци (странични животински продукти (СЖП)), код 020102 – трупове на домашни любимци” в „Централно енерго ремонтна база” ЕАД

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Инсталиране на ново инсинераторно устройство, модел FIDI 550, производство на италианската фирма For. Tec. Forniture Technologies S.R.L., за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци (странични животински продукти (СЖП)), код 020102 – трупове на домашни любимци” в „Централно енерго ремонтна база” ЕАД, в УПИ IV, кв. 2, м. „НПЗ Военна рампа-изток” (имот с идентификатор 68134.505.105), район „Сердика”, Столична община, с възложител „Петрест“ ООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

05.10.2018