Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец ТК "Софийски имоти“ и автоматизирана поливна система на територията на Парк „Възраждане" в УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4 (поземлен имот 68134.305.79), район „Възраждане", Столична община“ с възложител „Софийски имоти“ ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Изграждане на тръбен кладенец ТК "Софийски имоти“ и автоматизирана поливна система на територията на Парк „Възраждане" в УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“ Зона Б-5-4 (поземлен имот 68134.305.79), район „Възраждане", Столична община“, с възложител „Софийски имоти“ ЕАД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, раздел „Околна среда“, рубрика „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

16.10.2018