Инвестиционното предложение: „Изграждане на „Логистичен център”, в имоти с идентификатори 44244.5792.152 и 80409.5815.81, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС),

Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение: „Изграждане на „Логистичен център”, в имоти с идентификатори 44244.5792.152 и 80409.5815.81, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-meil: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

08.09.2020