Инвестиционно предложение за: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в ПИ с идентификатор 68134.626.1404, за който е отреден УПИ XIV-1404, кв. 357, местност: В. Левски, комплекс „Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София – ново инвестиционно намерение

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.)

от Даниел Венков,

Гинка Илиева

и Дария Венкова

гр. София, ул. „Летоструй“ 6А

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в ПИ с идентификатор 68134.626.1404, за който е отреден УПИ XIV-1404, кв. 357, местност: В. Левски, комплекс „Ботевградско шосе“, р-н „Подуяне“, гр. София – ново инвестиционно намерение.

 

За контакти – Елена Христоскова, моб. тел. 0887 488 784.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № l36, e-meil: riosv@riew-sofia.org


Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 
05.06.2018