Инвестиционно предложение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажен кладенец (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ) – съществуващо съоръжение – ТК4 – Парк "Борисова градина", р-н "Средец"

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, р-н "Оборище", ул. "Московска" № 33, BG000696327

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажен кладенец (чл. 50, ал. 7,т.2 от ЗВ) – съществуващо съоръжение – ТК4 – "Борисова градина".

Местоположение на инвестиционното намерение: Поземлен Имот № 68134.109.11, гр. София, р-н "Средец", Парк "Борисова градина".

Лице за контакти – инж. Гергана Ангелова,

тел. 02 904-1423, e-mail: g.angelova@sofia.bg

гр. София 1000, ул. "Московска" № 33.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – гр. София, 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, 10 ет., п.к. 332, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

21.07.2021