Инвестиционно предложение на фирма „КОРЕКТ” ЕООД за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг, кв. 39в, УПИ Х-20, м. „ГГЦ – Зона В-17“, ул. „Козлодуй“, район „Сердика“, гр. София“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„КОРЕКТ” ЕООД, със седалище и адрес в гр. София, ул. „Козлодуй“ № 183, вх. Б, ет. 3, ап. 17, ЕИК: 12126058 2, представлявано от управителя Петър Андреев – Възложител

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг, кв. 39в, УПИ Х-20, м. „ГГЦ – Зона В-17“, ул. „Козлодуй“, район „Сердика“, гр. София“

За контакти: Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 
11.10.2018