Инвестиционно предложение на "Темира" ООД за: „Уличен водопровод Ø160 мм ПЕ по улица „Кап. Симеон Петров”, (О.Т.60 - О.Т.59 - О.Т.58 - О.Т.56) с начало: връзка от уличен водопровод Ø300 мм етернит, находящ се по улица „Ген. Борис Ганев” по улицата в югоизточна посока до - О.Т.56 (бъдещо СВО) за УПИ III-21, кв. 8а, м. ”НПЗ-Искър”, район „Искър” - СО, гр. София”

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

’’Темира” ООД,

ЕИК: 121536568

гр. София, район „Искър“ – СО, кв. ДРУЖБА бл. 58, вх. Г, ап. 51

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Уличен водопровод Ø160 мм ПЕ по улица „Капитан Симеон Петров”, (О.Т.60 – О.Т.59 – О.Т.58 – О.Т.56) с начало: връзка от уличен водопровод Ø300 мм етернит, находящ се по улица „Ген. Борис Ганев” по улицата в югоизточна посока до – О.Т.56 (бъдещо СВО) за УПИ III-21, кв. 8а, м. ”НПЗ-Искър”, район „Искър” – СО, гр. София”

 

За контакти: Михаил Кутулов, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 130 – 132, вх. А, ет. 5, тел. 0886268539.


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 


 

07.05.2019