Инвестиционно предложение за строеж: ’’Склад за съхранение на метални изделия без опаковки”, в УПИ XI-903, кв. 1, м. Япаджа, кв. "Враждебна", р-н „Кремиковци”, гр. София

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 год.)

От: Пламен Драганов Андонов, управител на ТЕТИ 90 ЕООД
чрез Младен Николов Младенов, жив. гр. София, ж.к. „Св. Троица” бл. 145 В, вх. В, ап. 110
(наименование на физическото или юридическото лице, адрес)
 

СЪОБЩАВА
 

на засегнатото население на СО – район „Кремиковци”, че има инвестиционно предложение за Строеж: ’’Склад за съхранение на метални изделия без опаковки”, в УПИ XI-903, кв. 1, м. Япаджа, кв. "Враждебна", р-н „Кремиковци”, гр. София.

Сградата за складово помещение ще се използва за складиране на негорими материали без опаковки на площ 1 144,30 кв. м. Към складовото помещение не са проектирани спомагателни битови и офисни помещения. Транспортният достъп до обекта е осигурен посредством вход-изход от съществуващ за имота, който е застроен със „Сервиз за камиони и офис”, и който е държавно приет.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на обекта ще бъде съобразено с изградената инженерна инфраструктура в имота.

Няма да има производствена дейност, както и необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).

Сградата ще се изпълни със стоманена конструкция, стоманобетонови фундаменти, настилки и под и термопанели за покрива и стените.

(наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

Лице за контакти и упълномощен представител:

Младен Николов Младенов, мобилен телефон: 0898/201603.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, Бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10,

е - mail: riew-sofia@riew-sofia.govemment.bg

 


Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

05.06.2018