Инвестиционно предложение за "Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на строителни материали "Пет могили-изток" чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) “Холсим Кариерни материали“ АД, със седалище и адрес на управление: Област София-град, Столична Община, гр.София 1407, Район “Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Рекултивация на нарушени терени в кариера за добив на строителни материали „Пет могили-изток“ чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи”
Местоположение: кариера „Пет могили-изток“, гр.София, Район „Кремиковци“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Иво Рубев - Ръководител направление производство, с адрес гр.София 1407, Район “Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, телефон 0884281872
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

06.04.2017