Инвестиционно предложение за: „Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, пластмаси, метални опаковки и отпадъчна дървесина“, район „Връбница“, Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), хартия, пластмаси, метални опаковки и отпадъчна дървесина“, в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.3, м. „НПЗ – Орион“, район „Връбница“,  Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  

28.05.2020