Инвестиционно предложение за: "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 04234.6938.2508 по КККР на с. Бистрица, район “Панчарево“ – СО, отреден за УПИ XLII-2508 – за жилищно строителство, кв. 5а, местност: с. Бистрица, район „Панчарево“

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.)

Стиляна Михайлова

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатор 04234.6938.2508 по КККР на с. Бистрица, район “Панчарево“ – СО, отреден за УПИ XLII-2508 – за жилищно строителство, кв. 5а, местност: с. Бистрица, район „Панчарево“ – СО.

За контакти – Оля Ангелкова, GSM 0888 207 689

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № l36, e-meil: riosv@riew-sofia.org

Приложение

 

 

07.11.2018