Инвестиционно предложение за „Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 - Хартия и картон“, в поземлен имот с идентификатор 68134.803.460, ул. „Тинтява“ №100, район Изгрев


СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда
 

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за  „Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01  - Хартия и картон“, в поземлен имот с  идентификатор 68134.803.460, ул. „Тинтява“ №100, район Изгрев, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - София, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на уведомлението и информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  

21.04.2021