Инвестиционно предложение за „Преустройство със смяна на предназначението и разширение на Металозаваръчен цех, сграда с идентификатор 68134.1372.2057.5 в Предприятие за хранителни продукти “ в УПИ V-1306 „за производство и складове”, кв. 10, м. „НПЗ Илиянци-запад“, район „Надежда“, Столична община, с възложител „РИЪЛ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение за „Преустройство със смяна на предназначението и разширение на Металозаваръчен цех, сграда с идентификатор 68134.1372.2057.5 в Предприятие за хранителни продукти “ в УПИ V-1306 „за производство и складове”, кв. 10, м. „НПЗ Илиянци-запад“, район „Надежда“, Столична община, с възложител „РИЪЛ ЕСТЕЙТС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕАД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

13.03.2020