Инвестиционно предложение за: „Преустройство работата на Производствена Линия В за топене и леене на цветни метали и сплави“, с местоположение: Парцел № 1 (първи) от квартал 27 в м. „Промишлена зона Гара Искър – 1 част“, Столична община – район "Искър", гр. София”

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СОФИЯ МЕД” АД

гр. София 1528, Гара Искър, ул. "Димитър Пешев" № 4

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Преустройство работата на Производствена Линия В за топене и леене на цветни метали и сплави“, с местоположение: Парцел № 1 (първи) от квартал 27 в м. „Промишлена зона Гара Искър – 1 част“, Столична община – район "Искър", гр. София”.

С внедряването на инвестиционното предложение ще се оптимизира технологичния производствен процес, позволявайки паралелна работа на технологичните агрегати към Производствена Линия В, независимо един от друг, без това да води до увеличаване на производствения капацитет.

Предложението ще се реализира в съществуващото производствено хале на завода, без да се прави промяна на съществуващата инфраструктура и няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Ще се използват обичайните природни ресурси – вода, въздух и ел. енергия. Няма да има образуване на отпадъчни води. Отпадъчните газове ще се пречистват в съществуващите пречиствателни съоръжения. Няма да се генерират нови видове отпадъци.

За контакти: Васил Харизанов – ръководител „Екология и Опазване на околната среда“

гр. София – 1528, Гара Искър, ул. „Димитър Пешев” № 4, тел.: 02 9606 209.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

София, 25.09.2018 г.
 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

04.10.2018