Инвестиционно предложение на „СМИК Ингридиънтс“ АД за: „Преустройство на част от индивидуална сграда за разширение на производствена дейност на живи органични подправки, ползвани в хранително-вкусовата промишленост за индустриално производство на органични храни“ в поземлен имот с идентификатор 29430.4715.1, с. Житен, район „Нови Искър“

О Б Я В А

 

До заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/ 2003 г.)


 „СМИК Ингридиънтс“ АД
ЕИК 204653189

Област София (столица), община Столична, гр. София, р-н „Красно село“, ул. „Владайска“ № 38, ап. 12

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Ирина Гаврилова – изпълнителен директор – e-мail: iryna.gavrylova@gmail.com

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

Област София (столица), община Столична, гр. София, ул. „Позитано“ № 30, ет. 2

Лице за контакти: Елена Бурмицкая

Тел.: 0884/721 988 ; e-мail: info@bglegal.org

 

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото населението, че има ново инвестиционно предложение за: „Преустройство на част от индивидуална сграда за разширение на производствена дейност на живи органични подправки, ползвани в хранително-вкусовата промишленост за индустриално производство на органични храни“ в поземлен имот с идентификатор 29430.4715.1, с. Житен, район „Нови Искър“, Столична община.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, на адрес :

Гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III" № 136, ет. 10,  e-mail: riosv@riew-sofia.org
 

Приложение: Информация по чл. 4. ал. 3 от Наредбата за ОВОС

20.06.2019