Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 „Костенец - Самоков – София” в участъка от км. 0+000 до км. 86+100”

Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 „Костенец - Самоков – София” в участъка от км. 0+000 до км. 86+100”

 

В Столична община е постъпило Инвестиционно предложение на Агенция пътна инфраструктура за „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 „Костенец - Самоков – София” в участъка от км. 0+000 до км. 86+100”.

Изразяване на становища от заинтересуваните лица: писмено в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ №33 към вх. № СОА16-ДИ04-549-[1]/14.03.2016 г.


Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение на АПИ „Основен ремонт на път /рехабилитация/ на Път I-1 „Път II-17 - гара Яна” в участъка от км. 191+959 до км. 237+553 и на Път II-82 „Костенец - Самоков – София” в участъка от км. 0+000 до км. 86+100”.

16.03.2016