Инвестиционно предложение за: „Организиране на площадка за извършване на дейности по събиране и третиране на отпадъци от: черни и цветни метали (ОЧЦМ), НУБА, хартия, пластмаси, метални опаковки и отпадъчна дървесина"

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за: „Организиране на площадка за извършване на дейности по събиране и третиране на отпадъци от: черни и цветни метали (ОЧЦМ), НУБА, хартия, пластмаси, метални опаковки и отпадъчна дървесина", в сграда с идентификатор № 68134.2821.3.1., ул. „Кронщад", м. „НЗП – Орион", гр. София, район „Връбница", Столична община, с възложител „МД ПЕЙПЪР" ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е достьпна за 14 дни от датата на обявяване. Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска" № 33.
 

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


 

29.06.2018