Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5350.49 и 00357.5350.77, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител "РЕКОЛОГИЯ" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 00357.5350.49 и 00357.5350.77, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител "РЕКОЛОГИЯ" ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

03.04.2020